اولین تیزر رسمی از فصل ۱۰ منتشر شد.😍

مثل اینکه تمام نظریه ها درمورد برگشت به گذشته با آغاز سیزن 10 تصویب شده اگه توی کنسرت مارشملو امشب توجه کرده باشید مرتب درحال زدن دنس سیزن 3 بود✅ خیلی چیزای قدیمی تو راه برگشت اسکین های قدیمی؟ بتل پس قدیم؟ مپ قدیم؟اولین تیزر رسمی از فصل ۱۰ منتشر شد.😍

مثل اینکه تمام نظریه ها درمورد برگشت به گذشته با آغاز سیزن 10 تصویب شده اگه توی کنسرت مارشملو امشب توجه کرده باشید مرتب درحال زدن دنس سیزن 3 بود✅ خیلی چیزای قدیمی تو راه برگشت اسکین های قدیمی؟ بتل پس قدیم؟ مپ قدیم؟